ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2023
Tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægternes §10

a) Valg af dirigent (er).

b) Bestyrelsens beretning 2022 om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.

c) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. • Årsrapport for 2022

d) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Forslagsstiller skal være til stede for behandling af evt. forslag.

e) Forslag til budget og fastsættelse af kontingent og programforsyningsbeløb, herunder tilslutningsafgift, gentilslutningsafgift og gebyrer.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. bestyrelsessuppleant:
• Robert Vingaa er på valg som formand for en 2 årig periode.
• Bo Grieger er på valg som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.
• Steen Vedsted Sørensen er på valg som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode.
• Jørgen Fr. Skellingsted er på valg som bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode.
• Rasmus Hansen er på valg som 1. bestyrelses suppleant for en 2 årig periode.
• Niels Holm Jensen er på valg som 2. bestyrelses suppleant for en 1 årig periode.

g) Valg af revisorer, samt 1. og 2. revisor suppleant:
• Ole Hemmingsen er på valg som revisor for en 2 årig periode.
• Henriette Vestergaard er på valg som 2. revisor suppleant for en 2 årig periode.

h) Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens – punkt d – som skal være stillet af stemmeberettiget medlem, skal med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift være foreningens kontor i hændesenest 11. april 2023 jævnfør vedtægternes § 10.
Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12. Regnskab for 2022 og budget og priser for 2023 kan fra 11. april 2023 rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ringsted Antenneforening
Fredensvej 36 – 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 57 30
Mail: post@ringsted-antenneforening.dk

Fuldmagtserklæring

Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12.

Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12. Regnskab for 2022 og budget og priser for 2023 kan fra 11. april 2023 rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra foreningens hjemmeside.
https://ringsted-antenneforening.dk

Forslag til fremsættelse på generalforsamlingen den 25. april 2023

Undertegnede ønsker at stille forslag om at Ringsted Antenneforening melder sig ind i FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.

Begrundelse:

Jeg finder det vigtigt at antenneforeninger i Danmark står sammen, så vi er stærkere når der skal forhandles med myndigheder og TV udbyderne.

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg er en interesseorganisation for brugerejede antenneanlæg over hele landet. Antenneanlæggene har tilsammen ca. 200.000 tilslutninger og repræsenterer dermed ca. 500.000 tv-seere. Antenneanlæggene leverer tv- og radiosignaler, internet og IP-telefoni til antenneanlæggenes medlemmer.

Medlem 511099

Med venlig hilsen

Arne Rohde
Rønnedevej 8 C 2.th.
4100 Ringsted

Tlf. 40190164
Mail: arnerohde@gmail.com