FORENINGEN2019-06-04T07:59:50+00:00

Om foreningen

Læs om Ringsted Antenneforening her på siden – bestyrelsen- vedtægter mv.

Referater og beretninger2022-05-01T09:53:12+00:00

Referater

 • Generalforsamling 2020-2021 (Grundet Covid19) VIS
 • Generalforsamling 2019 VIS
 • Generalforsamling 2018 VIS
 • Ekstraordinær generalforsamling 2017 VIS
 • Generalforsamlingen 2017 VIS
 • Generalforsamlingen 2016 VIS
 • Generalforsamling 2015 VIS
 • Generalforsamling 2014 VIS

Bestyrelsens beretning

 • Beretning for 2021 VIS
 • Beretning for 2019-2020 (Grundet Covid19) VIS
 • Beretning for 2018 VIS
 • Beretning for 2017 VIS
 • Beretning for 2016 VIS
 • Beretning for 2015 VIS
 • Beretning for 2014 VIS
Priser – Budgetter – Årsrapporter2022-05-04T18:12:16+00:00

Priser og budgetter

 • Priser 2022 Godkendt på Ordinær generalforsamling 28. april 2022  VIS
 • Budget 2022 Godkendt på Ordinær generalforsamling 28. april 2022  VIS
 • Budget 2021 Godkendt på generalforsamlingen 31. august 2021 VIS
 • Priser 2021 Godkendt på generalforsamlingen 31. august 2021 VIS
 • Budget 2020 Godkendt på generalforsamlingen 31. august 2021 (Grundet Covid19) VIS
 • Priser 2020 Godkendt på generalforsamlingen 31. august 2021 (Grundet Covid19) VIS
 • Budget-Priser 2019 Godkendt på generalforsamlingen 23. april 2019 VIS
 • Budget-Priser 2018 Godkendt på generalforsamlingen 26. april 2018 VIS
 • Budget-Priser 2017 Godkendt på generalforsamlingen 18. april 2017 VIS
 • Budget-Priser 2016 Godkendt på generalforsamlingen 21. april 2016 VIS

Årsrapporter

 • Årsrapport 2021 Godkendt på generalforsamlingen 28. april 2022 VIS
 • Årsrapport 2020 Godkendt på generalforsamlingen 31. august 2021 VIS
 • Årsrapport 2019 Godkendt på generalforsamlingen 31. august 2021 VIS
 • Årsrapport 2018 Godkendt på generalforsamlingen 23. april 2019 VIS
 • Årsrapport 2017 Godkendt på generalforsamlingen 26. april 2018 VIS
 • Årsrapport 2016 Godkendt på generalforsamlingen 18. april 2017 VIS
 • Årsrapport 2015 Godkendt på generalforsamlingen 21. april 2016 VIS
 • Årsrapport 2014 VIS
Vedtægter2022-02-02T14:13:47+00:00

§ 1 – FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
1. Foreningens navn er Ringsted Antenneforening.
2. Foreningens hjemsted er Ringsted kommune.
3. Foreningens adresse er den til enhver tid værende kontorfacilitet.

§ 2 – FORMÅL
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: a. modtage og videredistribuere danske og udenlandske fjernsyns- og digitale radiokanaler. b. udbyde kapacitet til brug af datatransmission. c. udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
4. Foreningen ønsker at dække lokalområdet med sit bredbåndsanlæg.

§ 3 – MEDLEMMER
1. Tilslutning til antenneanlægget er betinget af medlemskab.
2. I foreningen optages som medlemmer enhver grundejer, lejer og boligorganisation, som betaler både tilslutningsafgift, kontingent og ydelse til programforsyning under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.

§ 4 – KONTINGENT
1. Der opkræves hos medlemmerne kvartalsvis kontingent til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
2. Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen for indeværende regnskabsår og opkræves:

a) perioden 1. januar til 31. marts opkræves pr. 1. januar med forfaldsdato første bankdag i januar.
b) perioden 1. april til 30. juni opkræves pr. 1. april med forfaldsdato første bankdag i april.
c) perioden 1. juli til 30. september opkræves pr. 1. juli med forfaldsdato første bankdag i juli.
d) perioden 1. oktober til 31. december opkræves pr. 1. oktober med forfaldsdato første bankdag i oktober
3. Første kontingent betales fra tilslutningsdato.
4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom/boligorganisation ikke kollektiv tilslutning, kan lejer dog selvstændigt blive tilsluttet på lige fod med ejere, hvis der ikke er tale om sløjfeanlæg. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren.

§ 5 – YDELSE TIL PROGRAMFORSYNING, KODA og COPYDAN
1. I tillæg til det i § 4 nævnte årlige kontingent opkræves hos medlemmerne tillige de beløb, som følger af de ydelser, medlemmerne har valgt at modtage fra foreningen samt tidligere ikke betalte restancer og rykkergebyrer.
2. Beløbene opkræves sammen med kontingentet.
3. Periodevis manglende forsyning kan ikke medføre krav om refusion af nogen ydelser herunder også kontingent.

§ 6 – INSTALLATION / SKADER PÅ ANLÆG
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og installationer, der måtte være nødvendig.
2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere.
3. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til foreningen.

§ 7 – LEVERINGSBETINGELSER
1. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser, som kan ses på foreningens hjemmeside.

§ 8 – UDMELDELSE
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Ved udmeldelse bortfalder samtidigt medlemmets ret til at oppebære rabatter eller andre særlige ydelser medlemmet har oppebåret som følge af medlemskabet.
2. Andele af foreningens formue kan ikke af medlemmerne ved overdragelse af disses ejendom eller lejemål eller på anden måde kræves udbetalt.
3. Betalt tilslutningsafgift, kontingent og ydelse til programforsyning vil ikke blive refunderet af foreningen ved udmeldelse eller fraflytning.

§ 9 – GENERALFORSAMLING
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Adgang til generalforsamlingen har kun stemmeberettigede medlemmer og særligt indbudte gæster.
3. Valgbar til bestyrelsen er kun stemmeberettigede medlemmer.

§ 10 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel i den lokale dagspresse og på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år kan rekvireres.
3. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal der informeres herom på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer kan rekvirere alle rettidigt indkomne forslag på kontoret.
4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter.
a) Valg af dirigent (er).
b) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.
c) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
d) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Forslagsstiller skal være til stede for behandling af evt. forslag.
e) Forslag til budget og fastsættelse af kontingent og programforsyningsbeløb, herunder tilslutningsafgift, gentilslutningsafgift og gebyrer.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt første og anden bestyrelsessuppleant.
g) Valg af revisorer samt første og anden revisorsuppleant.
h) Eventuelt.
5. Forslag til behandling under dagsordenens stk. 4, som skal være stillet af stemmeberettiget medlem, skal med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift være foreningens kontor eller formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 50 stemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden.
2. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der samtidig med, at begæringen fremsættes, meddeles en dagsorden, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.
3. Indkaldelse sker som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
4. Hvis ikke mindst ¾ af de stemmer, som har begæret den ekstraordinære generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsorden nægtes behandlet.

§ 12 – BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLING
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning ske hvis et medlem kræver dette.
2. Skriftlig afstemning skal dog finde sted ved valg til bestyrelsen, hvis der er foreslået flere kandidater, end der kan vælges.
3. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer som er i restance til foreningen har ikke adgang til generalforsamlingen og kan ikke afgive fuldmagt.
4. Medlemmerne er stemmeberettigede som følger:
5. Boliger, hvor ejer/administrator samlet betaler for tilslutning, kontingent og ydelse for programforsyning, har 1 stemme for hver 1 tilsluttet bolig og kan stemme ved befuldmægtiget.
6. Boliger, hvor ejer/lejer selvstændigt betaler for tilslutning, kontingent og ydelse for programforsyning, har 1 stemme pr. bolig og kan give fuldmagt til en anden ejer/lejer, der selvstændigt betaler for tilslutning, kontingent og ydelse for programforsyning.
7. Medlemmer kan møde med fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og fremlægges for dirigenten. Det er en betingelse for gyldigheden, at fuldmagtsgivers navn og adresse samt datering tydeligt fremgår af fuldmagten. (a) Ingen fra boliger, omfattet af stk. 5, kan repræsentere flere end 10 stemmer, inkl. sig selv. (b) Ingen fra boliger, omfattet af stk. 6, kan repræsentere flere end 10 stemmer, inkl. sig selv.
8. Fuldmagtserklæringer kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden
9. Dirigenten afgør evt. tvivlsspørgsmål om fuldmagtens gyldighed.

§ 13 – LEDELSE
1) Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
2) Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen for 2 år af gangen.
3) Øvrige medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, og halvdelen af disse er på valg hvert andet år.
4) Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 2 år.
5) Der vælges ligeledes en registreret eller statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen.
6) Genvalg kan finde sted.
7) Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer, samt efter forholdene med arbejdsudvalg, som udpeges af bestyrelsen.
8) For bestyrelses- og udvalgsarbejde kan der ydes honorar.
9) Bestyrelsen leder foreningens daglige anliggender og er beslutningsdygtig når halvdelen, inklusiv formanden – eller når denne har forfald næstformanden – er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller når denne har forfald næstformandens stemme afgørende.
10) Bestyrelsen kan ansætte en leder til varetagelse af foreningens daglige drift.

§ 14 – TEGNING
1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg, pantsætning og indgåelse af kontrakter ved mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
3. Foreningens likvide beholdning består af mellemværende med pengeinstitut og danske obligationer. Ved dispositioner på pengeinstitut – som kan foretages i netbank – kræves formandens eller i dennes fravær næstformandens og kassererens godkendelse/underskrift.
4. Person med prokura kan i pengeinstitut og netbank godkende sammen med enten formand, næstformand eller kasserer.

§ 15 – HÆFTELSE
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 16 – REGNSKAB OG ØKONOMI
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
2. Regnskabet gennemgås af to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer.
3. Regnskabet revideres ligeledes af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

§ 17 – GENTILSLUTNING – RESTANCER
1. Ved manglende betaling af tilslutningsafgift/kontingent m. m. fremsendes et skriftligt påkrav. Sker betaling ikke efterfølgende, afbrydes tilslutningen til fællesantenneanlægget, hvorefter medlemmet så kun kan blive gentilsluttet ved betaling af samtlige udgifter, som følge af den manglende betaling, herunder forfalden saldo/gentilslutningsafgift.
2. Generalforsamlingen fastsætter gentilslutningsafgift og bestyrelsen fastsætter øvrige forbundne udgifter i forbindelse med restanceinddrivelse.

§ 18 – EJERSKAB
1. Bredbåndsanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med skel.

§ 19 – FRAFLYTNING
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye lejer/ejer indtræde som medlem. Er signal afbrudt, skal gentilslutningsafgift betales af ny ejer/lejer.
2. Det er den fraflyttendes og den tilflyttendes ansvar at meddele skiftet.
3. Ved fraflytning kan medlemmet ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

§ 20 – VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL
1. Bestyrelsen sørger for at anlægget jf. §18, vedligeholdes og forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 21 – INDGREB OG TILKOBLING
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget som tilhører foreningen jf. § 18.
2. Det er ligeledes forbudt medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.
3. En tilslutning, hvor ejer/lejer selvstændigt betaler for tilslutning, kontingent og ydelse for programforsyning, gælder kun én boligenhed, hvorfor det er forbudt at videregive signal til andre selvstændige boligenheder.

§ 22 – VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION
1. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede/kan fremskaffes, samt at der løbende føres tilsyn med standarden/vedligeholdelsen af anlægget.

§ 23 – UDVIDELSER
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt beslutninger holder sig indenfor foreningens økonomiske rammer.
3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens §10 stk. 4 b. for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser.
4. Bestyrelsen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til større mindretalsinteresser.
5. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 24 – VEDTÆGTSÆNDRINGER – FORENINGSOPHØR
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes at Foreningen skal indgå i en anden forening.
2. Ændringer af nærværende vedtægter kræver 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 del af foreningens medlemmer ikke til stede kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 2 måneder efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med almindelig stemmeflertal blandt de repræsenterede stemmer.
3. Ved foreningens opløsning kræves dog 2/3 stemmeflertal blandt de repræsenterede stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§§§ Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 18. april 2017 og på den ekstraordinære generalforsamling den 13 juni 2017 §§§

Bestyrelsen2021-11-14T09:23:52+00:00

Formand

Robert Vingaa
Østre Parkvej 82

Næstformand

Bo Grieger
Klosteråsen 40

Kasserer

Steen Vedsted Sørensen
Skolegade 11

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Fr. Skellingsted
Hyldegårdsvej 6

Bestyrelsesmedlem

Bente Knudsen
Prinsessevænget 16, St. Th.

Leveringsbetingelser2019-06-04T08:01:57+00:00

Indledningsvis skal nævnes, at foreningens vedtægter overordnet er gældende for foreningens medlemmer.

Installation af tilslutningen

 • Installation af tilslutningen
 • Ved ny tilslutning opkræves den tilslutningsafgift, som via budget/priser årligt er godkendt på foreningens generalforsamling.
 • Antennekabel føres ind i huset, hvor der afsluttes med en TV/FM stikdåse eller et overgangspunkt.
 • Tilslutningen giver adgang til at modtage de TV og radioprogrammer, som Antenneforeningen nedtager. Kanalerne er inddelt i pakker, som man selv vælger.
 • Udover tv og radio kanaler, giver tilslutningen også mulighed for at modtage bredbånd.
 • Ønsker man at tilslutte sig bredbåndsforbindelsen, sker det til den udbyder, som Antenneforeningen har valgt.
 • For at modtage bredbåndssignalet, kræves det, at man er medlem af Ringsted Antenneforening og mindst vælger grundpakken.

Parcelhus

 • Antennekabel trækkes fra vej til bygning op til ca. 30 meter standard-stikledningskabel.
 • Der gennembores i væggen for antennekablet.
 • Der trækkes maks. 5 meter kabel indvendigt i bygning.
 • I stue opsættes en stikdåse for TV og radio-tilslutning.
 • Antennekablet beskyttes udvendigt på væggen 190 cm op med en dækskinne eller rør.
 • Der udleveres markeringsbånd.
 • Ønskes der flere tilslutningssteder i huset, kan dette nemt udføres i samme forbindelse, det er dog for medlemmernes egen regning.
 • Medlemmerne skal selv forestå nedgravning af antennekablet på egen grund. Se vejledning for ned gravning på egen grund. Vis tegning!

Lejlighed

 • Antennekabel trækkes fra tilslutningspunkt i bygning op til stue.
 • Der gennembores efter behov i vægge og etageadskillelse for antennekablet.
 • I stue opsættes en stikdåse for TV og radio-tilslutning.
 • Antennekablet beskyttes udvendigt på væggen 190 cm op med en dækskinne eller rør.
 • Føres kabler på opgange, afdækkes disse med plastkanaler.
 • Ønskes der flere tilslutningssteder i lejligheden, kan dette nemt udføres i samme forbindelse, det er dog for medlemmernes egen regning..
 • Signal må kun fordeles indenfor samme husstand

Vedligeholdelse/servicering af anlæg

Ringsted Antenneforening er ansvarlig for, at stikledningen er udført korrekt, men det påhviler medlemmet selv at afholde udgifter forbundet med fejl eller skader i installationer på egen grund

Kontingent, programafgifter, Copydan, Koda og øvrige gebyrer
Satser, som via budget/priser årligt er godkendt på foreningens generalforsamling

KONTAKT INFO:

Fredensvej 36, Benløse
4100 Ringsted

Mobile: 57 67 57 30

Web: www.ringsted-antenneforening.dk

Go to Top